Belmont Shore Townhome

 36 Corona Ave. #B, Long Beach, CA 90803